Sunday, February 08, 2009


小雲蛋糕~~

去年12月21日,小雲送左個大蛋糕俾柔拔(圖, 小雲攝)。原來她在跟柔拔「漫活英倫」私奔前已經報左名參加個甚麼高級酒店蛋糕師傅班。小雲平生第一次學人砌雲糕;柔拔就平生第一次有女仔整蛋糕俾我吃,開心到~~迅間轉移番屋企同家人五餅二魚式解剖左蛋糕坐埋一齊吃,柔拔見到每位家庭成員都吃到…八字眉 ~~/@_@\ XDDDDDD 揭後語:喪甜。

果晚真係身心都甜到漏…最甜果個肯定係蛋糕師傳啦…聽講學費好狠也貴,磋兩磋又收錢,賺到笑啦…頂…

蜜友達仔說的對,女人錢同B仔錢係最好賺既。

No comments: