Sunday, October 12, 2008
romantic love ~


"真正海枯石爛的情愛,不是穿一樣的情侶裝,而是一對情人共用一個身份證號碼。"

有聊在網上抓到的一句說話,好似好有insight~~

不過咁樣會唔會侵犯人既私隱架?

而家個人主義當道,句子會唔會不合時宜?

如果「佔有慾」仍然是人類本性,應該唔會。


若把句子套用經濟學邏輯論(if A, then B / 雨雲論),咁樣:
共用身分證,唔一定海枯石爛;
不共用身分證,就肯定唔係海枯石爛添啦。 

No comments: