Monday, November 16, 2009


益力多含糖量高~

早上起來速昅網聞,竟然發現柔拔今日仲未飲既益力多,俾消委會驗到含糖量高…乜咁大整蠱!支野豆潤咁小,吾偶爾一飲就兩支添架…>_<

原來yakult起源於1930年既日本呢...

糖力多,你今日飲左未呀?


yakult website
------------------------------------------------------------
多款飲品糖含量偏高
(星島)2009年11月16日 星期一 10:31
消委會測試市面多款預先包裝飲品,發現糖份含量偏高,其中乳酸飲品所含的糖分更高於汽水。

消委會同食物安全中心 抽驗了市面出售的80款飲品,其中糖份最高的是「益力多」,每100克便有16克糖分,飲一支已經是每日攝取量的百分三十二。其次是「芬達」汽水和「利賓納」黑加侖子汁,每100克有13克糖

另外,消委會亦發現舊街場白咖啡沖劑(?)於包裝上聲稱無糖,但被驗出每100克有5.3克糖,與標籤不符。

消委會建議,市民選購飲品時除了留意成分之外,亦要留意能量和營養素標籤。

No comments: